Page 4 - التحدي : العدد 03 • من 26 فبراير إلى 12 مارس 2021
P. 4

سرهفلا
                         ددعلا فلم
                  ةماعلا تآشنملاو تاسسؤملا

               يجيتارتسلاا حلاصلإل ةحلملا ةجاحلا                                                  44


                                                 :ناروم راغدإ

                                           نمو هديرأ يذلا راسيلا
                                         داصتقلااو نماضتلا هللاخ

                                                  يعامتجلاا

      اميس لا ، رشابلما ريغو رشابلما اهلخدت ةقيرطو ةلودلا ةماكح حلاصإ ةلأسم تناك
      تزربأ دقل .2011 روتسد ميمص في ، )EEP( ةماعلا تآشنلماو تاسسؤلما للاخ نم 16
      ددح ، قلطنلما اذه نمو .تاحلاصلإل حا��لحلإاو ةجالحا ةيلالحا ةيحصلا ة��مزلأا
      9 في ردا��ص��لا يكللما با��ط��لخا في ةيسيئر ةيجيتارتسا روا��ح��م ةثلاث كللما ةللاج
      دقل » :ةسمالخا ةيعيرشتلا ةنسلا نم ىلولأا ةرودلا حاتتفا ةبسانبم 2020 ربوتكأ
      ىلع يبلس ريثأت اهل ناكو زجعلاو تلالاتخلاا نم ةعومجم نع ةمزلأا هذه تفشك
                     .ليغشتلاو ينطولا داصتقلاا
                                                  52


                                            يف برغملا تازجنم
                        56                  ةيداصتقلاا تلااجملا


                                           تأجاف  ةيعامتجلااو

                                          ودعلا تضاغأو قيدصلا
        يه مأ ةرذق برح...رئازجلاو برغملا

                       ! راوجلا ةنعل
   1   2   3   4   5   6   7   8   9